بکندباز

تابع ‎log10()‎‎ در PHP

مثال

چاپ لگاریتم بر مبنای 10 اعداد مختلف:

<?php
echo(log10(2.7183) . "<br>");
echo(log10(2) . "<br>");
echo(log10(1) . "<br>");
echo(log10(0));
?>

توضیحات

تابع ‎log10()‎ لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

log10(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎log10()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*