بکندباز

تابع ‎log10()‎ در PHP

مثال

چاپ لگاریتم بر مبنای 10 اعداد مختلف:

<?php
echo(log10(2.7183) . "<br>");
echo(log10(2) . "<br>");
echo(log10(1) . "<br>");
echo(log10(0));
?>

توضیحات

تابع ‎log10()‎ لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

log10(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎log10()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0