بکندباز

تابع ‎date_timezone_set()‎ در PHP

مثال

تنظیم منطقه ی زمانی برای شیء DateTime:

<?php
$date=date_create("2013-05-25",timezone_open("Indian/Kerguelen"));
echo date_timezone_set($date,timezone_open("Europe/Paris"));
?>

توضیحات

تابع ‎date_timezone_set()‎ یک منطقه ب زمانی برای شیء DateTime تنظیم می کند.

سینتکس

date_timezone_set(object, timezone)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
timezoneاجباری. شیء DateTimeZone

تست آنلاین تابع ‎date_timezone_set()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0