بکندباز

تابع ‎filemtime()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان آخرین تغییری که روی محتوای فایل اعمال شده است.

<?php
echo filemtime("webdictionary.txt");
echo "<br>";
echo "Content last changed: ".date("F d Y H:i:s.", filemtime("webdictionary.txt"));
?>

توضیحات

 تابع ‎filemtime()‎ زمان آخرین باری که محتوای فایل ورودی تغییر کرده است را در خروجی برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

filemtime(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0