بکندباز

تابع ‎sinh()‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس هایپربولیک اعداد مختلف:

<?php
echo(sinh(3) . "<br>");
echo(sinh(-3) . "<br>");
echo(sinh(0) . "<br>");
echo(sinh(M_PI) . "<br>");
echo(sinh(M_PI_2));
?>

توضیحات

تابع ‎sinh()‎ سینوس هایپربولیک یک عدد را برمیگرداند که برابر است با ‎((exp(number) – exp(-number))/2)‎.

سینتکس

sinh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎sinh()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0