بکندباز

تابع ()html_entity_decode در PHP

مثال : تبدیل مشخصه های HTML را به کارکتر های متناسب با آن

<?php
$str = '&lt;a href=&quot;https://backendbaz.ir&quot;&gt;backendbaz.ir&lt;/a&gt;';
echo html_entity_decode($str);
?>
نتیجه:
<a href="https://backendbaz.ir">backendbaz.ir</a>

توضیحات:

تابع مقابل این تابع، ()htmlentities است.

دستور تابع

html_entity_decode(string,flags,character-set)

مقادیر flags:

اختیاری است. مشخص می کند که کوتیشن ها چگونه مدیریت شوند و چه نوع پوشه ای استفاده شود.

استایل های مختلف موجود برای کوتیشن ها

 • ENT_COMPAT – پیش فرض. فقط دابل کوتیشن ها را دیکد می کند
 • ENT_QUOTES – هم دابل کوتیشن و هم سینگل کوتیشن ها را دیکد می کند
 • ENT_NOQUOTES – کوتیشن ها را دیکد نمی کند

flag های اضافی برای مشخص کردن doctype های استفاده شده:

 • ENT_HTML401 – پیش فرض. کد را به عنوان HTML 4.01 مدیریت می کند
 • ENT_HTML5 – کد را به عنوان HTML 5 مدیریت می کند
 • ENT_XML1 – کد را به عنوان XML 1 مدیریت می کند
 • ENT_XHTML – کد را به عنوان XHTML مدیریت می کند

مقادیر character-set

اختیاری. رشته ای که مشخص می کند کدام کاراکتر-ست استفاده شود.

مقادیر مجاز برای این ورودی:

 • UTF-8 – پیشفرض.
 • ISO-8859-1
 • ISO-8859-15
 • cp866
 • cp1251
 • cp1252
 • KOI8-R
 • BIG5
 • GB2312
 • BIG5-HKSCS
 • Shift_JIS
 • EUC-JP
 • MacRoman

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*