بکندباز

تابع ‎date_timezone_get()‎‎ در PHP

مثال

چاپ منطقه ی زمانی مربوط به شیء DateTime ورودی:

<?php
$date=date_create(null,timezone_open("Europe/Paris"));
$tz=date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);
?>

توضیحات

تابع ‎date_timezone_get()‎ منطقه ی زمانی مربوط به شیء DateTime داده شده را برمیگرداند.

سینتکس

date_timezone_get(object)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*