بکندباز

تابع ‎date_timezone_get()‎ در PHP

مثال

چاپ منطقه ی زمانی مربوط به شیء DateTime ورودی:

<?php
$date=date_create(null,timezone_open("Europe/Paris"));
$tz=date_timezone_get($date);
echo timezone_name_get($tz);
?>

توضیحات

تابع ‎date_timezone_get()‎ منطقه ی زمانی مربوط به شیء DateTime داده شده را برمیگرداند.

سینتکس

date_timezone_get(object)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0