بکندباز

تابع ()array_merge_recursive در PHP

مثال : دو آرایه را ترکیب می کند و یک آرایه در خروجی می دهد.

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green");
$a2=array("c"=>"blue","b"=>"yellow");
print_r(array_merge_recursive($a1,$a2));
?>

توضیحات

تابع ()array_merge_recursive یک یا چند آرایه را به یک آرایه ترکیب می کند.

تفاوت این آرایه با آرایه ()array_merge هنگامی است که دو یا چند آرایه کلید برابر داشته باشند. به جای اینکه مقادیر به جای هم قرار بگیرند، همه ی مقادیری که کلید یکسان دارند حفظ می شوند و در یک آرایه با آن کلید یکسان قرار میگیرند.

دستور تابع

array_merge_recursive(array1, array2, array3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_merge_recursive

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*