بکندباز

تابع ‎dirname()‎ در PHP

مثال

آدرس پوشه ی مادر را بر می گرداند:

<?php
echo dirname("c:/testweb/home.php") . "<br />";
echo dirname("c:/testweb/home.php", 2) . "<br />";
echo dirname("/testweb/home.php");
?>

خروجی کد بالا:

c:/testweb
c:
/testweb

توضیحات

تابع‎dirname()‎  آدرس پوشه مادر را برمی گرداند.

سینتکس

dirname(path, levels)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
pathاجباری. آدرس فایل
levelsاختیاری. عددی که مشخص می کند، چند پوشه ی مادر بالاتر برگردانده شود. پیش فرض 1

تست آنلاین تابع ‎dirname()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0