بکندباز

تابع ()array_change_key_case در PHP

مثال : همه ی کلید های آرایه به حروف بزرگ تبدیل شوند:

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
print_r(array_change_key_case($age,CASE_UPPER));
?>

توضیحات

تابع ()array_change_key_case همه ی کلید های آرایه را به حروف بزرگ یا کوچک تبدیل می کند

دستور تابع

array_change_key_case(array, case)

مقدار case:

  • CASE_LOWER – پیش فرض – همه ی کلید های آرایه به حروف کوچک تبدیل شوند
  • CASE_UPPER – همه ی کلید های آرایه به حروف بزرگ تبدیل شوند

تست آنلاین تابع ()array_change_key_case

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0