بکندباز

تابع ‎json_decode()‎‎ در PHP

مثال

ذخیره ی یک JSON در یک متغیر PHP و سپس دیکد کردن آن و تبدیل به یک شیء PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj));
?>

توضیحات

تابع ‎json_decode()‎‎ برای دیکد و یا تبدیل یک JSON به شیء PHP استفاده می شود.

سینتکس

json_decode(string, assoc, depth, options)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
string اجباری. مقداری که باید دیکد شود
assoc اختیاری. اگر true باشد به آرایه ی انجمنی تبدیل می شود و اگر false باشد به یک شیء تبدیل می شود. پیشفرض false
depth اختیاری.
options اختیاری. مشخص کردن بیت ماسک (JSON_BIGINT_AS_STRING,
JSON_INVALID_UTF8_IGNORE, JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE,
JSON_OBJECT_AS_ARRAY, JSON_THROW_ON_ERROR)

مثال

ذخیره ی یک JSON در یک متغیر PHP و سپس دیکد کردن آن و تبدیل به یک آرایه ی انجمنی PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj,  true));
?>

مثال

دسترسی به مقادیر یک شیء در PHP

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

echo $obj->Peter;
echo $obj->Ben;
echo $obj->Joe;
?>

مثال

دسترسی به مقادیر یک آرایه ی انجمنی در PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

echo $arr["Peter"];
echo $arr["Ben"];
echo $arr["Joe"];
?>

تست آنلاین تابع ‎json_decode()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*