بکندباز

متد ‎acosh()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه کسینوس هایپربولیک معکوس عدد ورودی:

# Import math Library
import math 

# Return the inverse hyperbolic  cosine of different numbers
print (math.acosh(7))
print (math.acosh(56))
print (math.acosh(2.45))  
print (math.acosh(1))

توضیحات

متد math.‎acosh()‎ کسینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را در خروجی برمیگرداند.

نکته: عدد ورودی متد ‎acosh()‎ باید بزرگتر یا مساوی با 1 باشد.

سینتکس

math.acosh(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد مثبت >= 1. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float که برابر با کسینوس هایپربولیک معکوس x است
ورژن پایتون: 2.6

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*