بکندباز

تابع ‎chmod()‎ در PHP

 

مثال

تغییر مجوز های فایل “test.txt”:

<?php
// Read and write for owner, nothing for everybody else
chmod("test.txt",0600);

// Read and write for owner, read for everybody else
chmod("test.txt",0644);

// Everything for owner, read and execute for everybody else
chmod("test.txt",0755);

// Everything for owner, read for owner's group
chmod("test.txt",0740);
?>

 

توضیحات

تابع ‎chmod()‎ مجوز های فایل مشخص شده را تغییر می دهد.

سینتکس

chmod(file, mode)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل
modeاجباری. مجوز جدید 

 پارامتر mode شامل 4 عدد است

 • اولین عدد همیشه صفر است
 • عدد دوم مجوز برای صاحب فایل را مشخص می کند
 • عدد سوم مجوز برای گروه کاربری را مشخص می کند
 • عدد چهارم مجوز برای افراد عادی دیگر را مشخص می کند

مقادیر این پارامتر (برای دادن چندین مجوز، این اعداد با هم جمع می شوند):

 • 1 = مجوز اجرای فایل
 • 2 = مجوز نوشتن
 • 4 = مجوز خواندن
 

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0