بکندباز

تابع ‎zip_read()‎ در PHP

مثال

باز کردن فایل ZIP، خواندن محتوای آن و بستن آن:

<?php
$zip = zip_open("test.zip");
zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);
?>

توضیحات

تابع ‎zip_read()‎ فایل بعدی در فایل ZIP باز شده را می خواند.

نکته: متغیری که از تابع zip_read()‎ برگردانده می شوند در توابع ‎zip_entry_*()‎ استفاده می شود.

سینتکس

zip_read(zip)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
zipاجباری. فایل ZIP باز شده
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0