بکندباز

تابع ()rtrim در PHP

مثال : حذف یک رشته از انتهای متن:

<?php
$str = "Hello World!";
echo $str . "<br>";
echo rtrim($str,"World!");
?>

توضیحات

تابع ()rtrim فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از انتهای متن حذف می کند

توابع مرتبط:

 • ltrim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدای متن حذف می کند
 • trim() – فضاهای خالی یا کارکتر های مشخص شده را از ابتدا و انتهای متن حذف می کند

دستور تابع

rtrim(string,charlist)

تست آنلاین تابع ()rtrim

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0