بکندباز

تابع ‎localtime()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان محلی به شکل یک آرایه ی ایندکسی و به شکل یک آرایه ی عددی:

<?php
print_r(‎localtime()‎);
echo "<br><br>";
print_r(localtime(time(),true));
?>

توضیحات

تابع ‎localtime()‎ ساعت محلی را برمیگرداند.

سینتکس

localtime(timestamp, is_assoc)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
timestampاختیاری. تاریخ به فرمت timestamp – پیشفرض مقدار تابع time()
is_assocاختیاری. مشخص می کند که آرایه ی انجمنی برگردانده شوند یا آرایه ی عددی.  FALSE = آرایه ی عددی. TRUE = آرایه ی انجمنی. پیشفرض =  FALSE پیشفرض.کلید های آرایه ی انجمنی عبارتند از:

 • [tm_sec] – ثانیه
 • [tm_min] – دقیقه
 • [tm_hour] – ساعت
 • [tm_mday] – روز ماه
 • [tm_mon] – ماه سال (January=0)
 • [tm_year] – سال – از سال 1900
 • [tm_wday] – روز هفته (Sunday=0)
 • [tm_yday] – روز سال
 • [tm_isdst] – آیا صرفه جویی در نور روز مؤثر است؟

تست آنلاین تابع ‎localtime()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0