بکندباز

تابع ()sort در PHP

مثال : آرایه ی cars را به صورت صعودی و بر اساس حروف الفبا مرتب کن.

<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
sort($cars);
?>

توضیحات

تابع ()sort یک آرایه ایندکسی را بر اساس مقادیر آن به صورت صعودی مرتب می کند.

نکته: تابع ()rsort یک آرایه ایندکسی را بر اساس مقادیر آن به صورت نزولی مرتب می کند.

دستور تابع

sort(array, sorttype)

مقادیر sorttype:

 • 0 = SORT_REGULAR – پیشفرض – آیتم ها به صورت عادی مقایسه شوند (نوع داده ها تغییر نکند)
 • 1 = SORT_NUMERIC – آیتم ها به عنوان اعداد مقایسه شوند
 • 2 = SORT_STRING – آیتم ها به عنوان رشته ها متنی مقایسه شوند
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING – آیتم ها به عنوان رشته های متنی بر اساس موقعیت کنونی مقایسه شوند
 • 4 = SORT_NATURAL – آیتم ها به عنوان رشته های متنی بر اساس مرتب سازی طبیعی مقایسه شوند
 • 5 = SORT_FLAG_CASE –

تست آنلاین تابع ()sort

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0