بکندباز

متد ‎lgamma()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه گاما لگاریتم اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the log gamma value of  different numbers
print (math.lgamma(7))
print (math.lgamma(-4.2))

توضیحات

متد math.‎lgamma()‎‎ گاما لگاریتم طبیعی یک عدد را در خروجی برمیگرداند.

نکته: برای به دست آوردن گاما لگاریتم همچنین می توانیم ابتدا با متد ‎math.gamma()‎‎ مقدار گاما را پیدا کرده و سپس با متد  ‎math.log()‎‎ لگاریتم مقدار به دست آمده را محاسبه کنیم.

نکته: مقدار گاما برابر است با factorial(x-1).

سینتکس

math.lgamma(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. یک عدد مثبت. اگر منفی باشد ValueError و اگر غیر عددی باشد TypeError در خروجی برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: یک مقدار float
ورژن پایتون: 3.2

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*