بکندباز

لیست متد های مربوط به set ها در پایتون

لیست متد های مربوط به set ها در پایتون. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎add()‎ یک آیتم به ست اضافه می کند
‎clear()‎ تمام آیتم های درون ست را پاک می کند
‎copy()‎ ست را کپی می کند
‎difference()‎ آیتم هایی از ست اصلی که در ست دوم وجود ندارد را در خروجی برمیگرداند
‎difference-update()‎ از ست اصلی آیتم هایی که با ست دیگر مشترک است را حذف می کند
‎discard()‎ آیتم مشخص شده را از ست حذف می کند
‎intersection()‎ یک ست شامل آیتم های مشترک بین دو ست را در خروجی برمیگرداند
‎intersection-update()‎ آیتم هایی از ست که در ست های دیگر وجود نداشته باشد را از ست اصلی حذف می کند
‎isdisjoint()‎ اگر هیچ کدام از آیتم های ست در ست دیگر نباشد، True و در غیر اینصورت False برمی گرداند
‎issubset()‎ اگر تمام آیتم های ست در یک ست دیگر وجود داشته باشد، True و در غیر اینصورت False برمی گرداند
‎issuperset()‎ اگر تمام آیتم های ست دوم در ست اصلی باشد، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند
‎pop()‎ یک آیتم را به صورت تصادفی از ست حذف کرده و آن را در خروجی برمی گرداند
‎remove()‎ یک آیتم مشخص را از ست حذف می کند
‎symmetric-difference()‎ یک ست شامل همه ی آیتم های دو ست به جز آیتم های مشترک را در خروجی برمیگرداند
‎symmetric-difference-update()‎ آیتم های مشترک بین ست اصلی و ست دوم را از ست اصلی حذف می کند و آیتم های غیر مشترک را به آن اضافه می کند.
‎union()‎ یک ست شامل تمام آیتم های ست اصلی و ست های دیگر را در خروجی ارسال می کند.
‎update()‎ آیتم هایی را از یک ست به ست اصلی اضافه می کند
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    elli پاسخ

    خیلی عالی توضیحاتتون مرسی واقعا