بکندباز

تابع ‎date_parse_from_format()‎ در PHP

مثال

چاپ یک آرایه شامل اطلاعات مربوط به یک تاریخ مشخص طبق یک فرمت خاص:

<?php
print_r(date_parse_from_format("mmddyyyy","05122013"));
?>

توضیحات

تابع ‎date_parse_from_format()‎ یک آرایه شامل اطلاعات مربوط به یک تاریخ مشخص طبق یک فرمت خاص را در خروجی برمیگرداند

سینتکس

date_parse_from_format(format, date)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
formatاجباری. فرمت
dateاجباری. تاریخ
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0