بکندباز

تابع ‎chown()‎ در PHP

مثال

صاحب فایل “test.txt” را تغییر می دهد:

<?php
chown("test.txt","charles")
?>

توضیحات

تابع ‎chown()‎ صاحب فایل ورودی را تغییر می دهد.

سینتکس

chown(file, owner)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل ورودی
ownerاجباری. صاحب جدید فایل. می تواند نام کاربری یا شناسه ی کاربری باشد
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0