بکندباز

تابع ()array_reverse در PHP

مثال : آرایه ورودی را برعکس چاپ کن.

<?php
$a=array("a"=>"Volvo","b"=>"BMW","c"=>"Toyota");
print_r(array_reverse($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_reverse یک آرایه را برعکس میکند.

دستور تابع

array_reverse(array, preserve)

مقدار preserve: آیا کلید های آرایه حفظ شوند یا خیر؟

 • true – پیشفرض
 • false

تست آنلاین تابع ()array_reverse

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0