بکندباز

تابع ()array_intersect_key در PHP

مثال : کلید های دو آرایه را با هم مقایسه کن و شباهت را در خروجی نمایش بده:

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"red","c"=>"blue","d"=>"pink");

$result=array_intersect_key($a1,$a2);
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_intersect_key کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.

این تابع کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل مقادیری از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_intersect_key(array1, array2, array3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_intersect_key

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question