بکندباز

تابع ‎ftp_fput()‎ در PHP

مثال

باز کردن یک فایل محلی، و آپلود آن روی یک فایل در سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// open file for reading
$file = "test.txt";
$fp = fopen($file,"r");

// upload file
if (ftp_fput($ftp_conn, "somefile.txt", $fp, FTP_ASCII))
 {
 echo "Successfully uploaded $file.";
 }
else
 {
 echo "Error uploading $file.";
 }

// close this connection and file handler
ftp_close($ftp_conn);
fclose($fp);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_fput()‎ یک فایل باز شده را آپلود می کند و روی یک فایل در سرور FTP ذخیره می کند

سینتکس

ftp_fput(ftp_conn, remote_file, open_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
remote_fileاجباری. آدرس فایلی که باید آپلود شود
open_fileاجباری. فایل باز شده ی محلی
modeاختیاری. مد انتقال – مقادیر ممکن: FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startposاختیاری. موقعیت در فایل ریموت برای شروع آپلود
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0