بکندباز

تابع ()array_map در PHP

مثال : هر آیتم از آرایه را به تابع بفرست، آیتم را در خودش ضرب کن و نتیجه را به آرایه ی خروجی برگردان.

<?php
function myfunction($v)
{
 return($v*$v);
}

$a=array(1,2,3,4,5);
print_r(array_map("myfunction",$a));
?>

توضیحات

تابع ()array_map هرکدام از مقادیر آرایه را به تابعی که کاربر ایجاد کرده ارسال می کند و یک آرایه ی جدید با مقادیری جدیدی که توسط آن تابع ساخته شده است را به خروجی برمیگرداند.

نکته: شما می توانید یک یا چند آرایه را به تابع خود ارسال کنید.

دستور تابع

array_map(myfunction, array1, array2, array3, ...)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0