بکندباز

تابع ()str_split در PHP

مثال : تقسیم کردن حروف کلمه “Hello” و تبدیل به یک آرایه:

<?php
print_r(str_split("Hello"));
?>

توضیحات

تابع ()str_split یک کلمه را به قسمت های مختلف تقسیم می کند و در یک آرایه برمیگرداند

دستور تابع

str_split(string,length)

تست آنلاین تابع ()str_split

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0