بکندباز

تابع ()natcasesort در PHP

مثال : المان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” مرتب می کند:

<?php
$temp_files = array("temp15.txt","Temp10.txt",
"temp1.txt","Temp22.txt","temp2.txt");

natsort($temp_files);
echo "Natural order: ";
print_r($temp_files);
echo "<br />";

natcasesort($temp_files);
echo "Natural order case insensitve: ";
print_r($temp_files);
?>

توضیحات

تابع ()natcasesort المان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” مرتب می کند. کلید های المان ها تغییر نمی کنند.

در الگوریتم طبیعی عدد 2 کمتر از 10 است. اما در مرتب سازی کامپیوتری 10 کمتر از 2 است، چون اولین رقم 10 کمتر از اولین رقم 2 است.

این تابع به کوچکی و بزرگی حروف حساس نیست.

دستور تابع

natcasesort(array)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*