بکندباز

تابع ()array_merge در PHP

مثال : دو آرایه را ترکیب می کند و یک آرایه در خروجی می دهد.

<?php
$a1=array("red","green");
$a2=array("blue","yellow");
print_r(array_merge($a1,$a2));
?>

توضیحات

تابع ()array_merge یک یا چند آرایه را به یک آرایه ترکیب می کند.

نکته: شما می توانید دو یا چند آرایه را به تابع خود ارسال کنید.

اگر دو یا چند آرایه کلید برابر داشته باشند، مقدار آخرین آرایه به جای قبلی ها قرار می گیرد.

دستور تابع

array_merge(array1, array2, array3, ...)

تست آنلاین تابع ()array_merge

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*