بکندباز

تابع ()list در PHP

مثال : المان های یک آرایه را در یک خط در متغیر هایی قرار می دهد

<?php
$my_array = array("Dog","Cat","Horse");

list($a, $b, $c) = $my_array;
echo "I have several animals, a $a, a $b and a $c.";
?>

توضیحات

تابع ()list المان های یک آرایه را در یک خط در متغیر هایی قرار می دهد

دستور تابع

list(var1, var2, ...)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*