بکندباز

تابع ()list در PHP

مثال : المان های یک آرایه را در یک خط در متغیر هایی قرار می دهد

<?php
$my_array = array("Dog","Cat","Horse");

list($a, $b, $c) = $my_array;
echo "I have several animals, a $a, a $b and a $c.";
?>

توضیحات

تابع ()list المان های یک آرایه را در یک خط در متغیر هایی قرار می دهد

دستور تابع

list(var1, var2, ...)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0