بکندباز

تابع ()array_diff_ukey در PHP

مثال : کلید های دو آرایه را با هم مقایسه کن (با استفاده از یک تابع دلخواه از کاربر) و اختلاف را در خروجی نمایش بده:

<?php
function myfunction($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue");

$result=array_diff_ukey($a1,$a2,"myfunction");
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_diff_uassoc کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.

این تابع برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.

این تابع کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل آیتم هایی از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_diff_ukey(array1, array2, array3, ..., myfunction)

مقدار myFunction الزامی است و شامل یک رشته ی متنی که نام تابع است می شود.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*