بکندباز

تابع ‎ftp_systype()‎ در PHP

مثال

دریافت نوع سیستم سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// get system type
if ($type = ftp_systype($ftp_conn))
 {
 echo "System type is: $type";
 }
else
 {
 echo "Could not get system type.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

خروجی می تواند شبیه به این باشد:

System type is: UNIX

توضیحات

تابع ‎ftp_systype()‎ مشخصه ی نوع سیستم سرور FTP را برمیگرداند.

سینتکس

ftp_systype(ftp_conn);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0