بکندباز

تابع ‎readdir()‎ در PHP

مثال

همه ی فایل های موجود در پوشه images را لیست کن و سپس پوشه را ببند:

<?php
$dir = "/images/";

// Open a directory, and read its contents
if (is_dir($dir)){
 if ($dh = opendir($dir)){
  while (($file = readdir($dh)) !== false){
   echo "filename:" . $file . "<br>";
  }
  closedir($dh);
 }
}
?>

خروجی:

filename: cat.gif
filename: dog.gif
filename: horse.gif

 

توضیحات

تابع ‎readdir()‎ فایل بعدی موجود در پوشه ی داده شده را می خواند.

سینتکس

readdir(dir)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
dirاختیاری. پوشه ی باز شده
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0