بکندباز

تابع ‎readdir()‎‎ در PHP

مثال

همه ی فایل های موجود در پوشه images را لیست کن و سپس پوشه را ببند:

<?php
$dir = "/images/";

// Open a directory, and read its contents
if (is_dir($dir)){
 if ($dh = opendir($dir)){
  while (($file = readdir($dh)) !== false){
   echo "filename:" . $file . "<br>";
  }
  closedir($dh);
 }
}
?>

خروجی:

filename: cat.gif
filename: dog.gif
filename: horse.gif

 

توضیحات

تابع ‎readdir()‎ فایل بعدی موجود در پوشه ی داده شده را می خواند.

سینتکس

readdir(dir)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
dir اختیاری. پوشه ی باز شده
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*