بکندباز

تابع ‎unset()‎ در PHP

مثال

پاک کردن متغیر ها:

<?php
$a = "Hello world!";
echo "The value of variable 'a' before unset: " . $a . "<br>";
unset($a);
echo "The value of variable 'a' after unset: " . $a;
?>

توضیحات

تابع ‎unset()‎ یک متغیر را حذف میکند.

سینتکس

unset(variable, ....);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
اختیاری. یک متغیر دیگر

تست آنلاین تابع ‎unset()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0