بکندباز

تابع ‎date_get_last_errors()‎ در PHP

مثال

چاپ خطاهایی که هنگام ایجاد تاریخ رخ می دهد:

<?php
date_create("gyuiyiuyui%&&/");
print_r(‎date_get_last_errors()‎);
?>

توضیحات

تابع ‎date_get_last_errors()‎ خطاها و اخطار هایی که در هنگام تجزیه ی متن مربوط به تاریخ رخ می دهد را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

‎date_get_last_errors()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0