بکندباز

تابع ‎date_create()‎ در PHP

مثال

ساخت یک شیء DateTime جدید و سپس فرمت دهی آن:

<?php
$date=date_create("2013-03-15");
echo date_format($date,"Y/m/d");
?>

مثال های بیشتر در پایین همین صفحه

توضیحات

تابع ‎date_create()‎ یک شیء جدید DateTime ایجاد می کند.

سینتکس

date_create(time, timezone)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
timeاختیاری. داده ی متنی مربوط به تاریخ و زمان. NULL مربوط به زمان کنونی است
timezoneاختیاری. منطقه زمانی برای زمان.

مثال

ساخت یک شیء DateTime جدید با منطقه زمانی مشخص و سپس فرمت دهی آن:

<?php
$date=date_create("2013-03-15 23:40:00",timezone_open("Europe/Oslo"));
echo date_format($date,"Y/m/d H:iP");
?>

تست آنلاین تابع ‎date_create()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0