بکندباز

تابع ()each در PHP

مثال : کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

<?php
$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland");
print_r (each($people));
?>

توضیحات

تابع ()each کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد

هر آرایه یک اشاره گر دارد که در هر لحظه به آیتم کنونی اشاره می کند، که با اولین آیتم شروع می شود.

نکته: از PHP 7.2. به بعد، منسوخ شده است

توابع مرتبط:

 • end() – اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند
 • next() – اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را چاپ می کند
 • prev() – اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را چاپ می کند
 • reset() – اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را چاپ می کند
 • current() – کلید و مقدار کنونی را برمیگرداند

دستور تابع

each(array)

تست آنلاین تابع ()each

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0