بکندباز

لیست توابع مربوط به تاریخ ها در php

لیست کامل توابع مربوط به تاریخ ها که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎checkdate()‎ برای اعتبار سنجی تاریخ های میلادی استفاده می شود.
‎date_add()‎ چند روز، ماه، سال، ساعت، دقیقه و ثانیه به تاریخ اضافه می کند.
‎date_create_from_format()‎ یک شیء جدید DateTime که با فرمت دهی مشخص شده فرمت دهی شده است، ایجاد می کند.
‎date_create()‎ یک شیء جدید DateTime ایجاد می کند.
‎date_date_set()‎ یک تاریخ جدید ست می کند.
‎date_default_timezone_get()‎ منطقه زمانی پیش فرض که تمام توابع مربوط به تاریخ و زمان در طول کد از آن استفاده می کنند را برمیگرداند.
‎date_default_timezone_set()‎ منطقه زمانی پیش فرض را برای تمام توابع مربوط به تاریخ و زمان در طول کد تعیین می کند.
‎date_diff()‎ اختلاف بین دو شیء از نوع DateTime را در خروجی برمیگرداند.
‎date_format()‎ براساس نوع فرمت دهی مشخص شده، یک تاریخ را فرمت دهی می کند.
‎date_get_last_errors()‎ خطاها و اخطار هایی که در هنگام تجزیه ی متن مربوط به تاریخ رخ می دهد را در خروجی برمیگرداند.
‎date_isodate_set()‎ تاریخ را بر اساس استاندارد  ISO 8601 یعنی با استفاده از اضافه کردن روز و هفته، به جای استفاده از یک تاریخ خاص، ایجاد می کند.
‎date_modify()‎ تاریخ داده شده را ویرایش می کند.
‎date_offset_get()‎ تفاوت منطقه ی زمانی با UTC را برمیگرداند.
‎date_parse_from_format()‎ یک آرایه شامل اطلاعات مربوط به یک تاریخ مشخص طبق یک فرمت خاص را در خروجی برمیگرداند
‎date_parse()‎ یک آرایه شامل اطلاعات جزئی مربوط به یک تاریخ مشخص را برمیگرداند
‎date_sub()‎ چند روز، ماه، سال، ساعت، دقیقه و ثانیه را از یک تاریخ کم می کند.
‎date_time_set()‎ زمان را تنظیم می کند.
‎date_timestamp_get()‎ زمان به فرمت عددی Unix را در خروجی برمیگرداند.
‎date_timestamp_set()‎ زمان و تاریخ را بر اساس زمان عددی Unix تنظیم می کند.
‎date_timezone_get()‎ منطقه ی زمانی مربوط به شیء DateTime داده شده را برمیگرداند.
‎date_timezone_set()‎ یک منطقه ب زمانی برای شیء DateTime تنظیم می کند.
‎date()‎ تاریخ و زمان محلی را فرمت دهی می کند، و تاریخ فرمت داده شده را در خروجی برمیگرداند.
‎getdate()‎ اطلاعاتی از تاریخ/زمان مربوط به تاریخ/زمان محلی کنونی را برمیگرداند
‎gettimeofday()‎ زمان کنونی را برمیگرداند.
‎gmdate()‎ یک تاریخ و زمان GMT/UTC را فرمت دهی می کند و متن فرمت دهی شده را در خروجی برمیگرداند.
‎gmmktime()‎ زمان عددی Unix برای یک تاریخ GMT را برمیگرداند.
‎gmstrftime()‎ یک تاریخ GMT/UTC را بر اساس تنظیمات محلی، فرمت دهی می کند.
‎idate()‎ یک تاریخ و زمان محلی را به عنوان یک عدد فرمت دهی می کند.
‎localtime()‎ ساعت محلی را برمیگرداند.
‎microtime()‎ زمان Unix timestamp بر حسب میکروثانیه برمیگرداند.
‎mktime()‎ زمان بر حسب Unix timestamp مربوط به یک تاریخ را برمیگرداند.
‎strftime()‎ یک زمان و/یا تاریخ محلی را بر اساس تنظیمات محلی فرمت دهی می کند.
‎strptime()‎ تاریخ/زمانی که با تابع ‎strftime()‎ ساخته شده است را تجزیه می کند.
‎strtotime()‎ یک تاریخ و زمان متنی انگلیسی را به فرمت Unix timestamp تبدیل می کند (یک عدد که تعداد ثانیه ی گذشته از تاریخ 1 ژانویه 1970 00:00:00 GMT است).
‎time()‎ زمان کنونی که فاصله ی زمانی از تاریخ (1 ژانویه 1970 00:00:00 GMT) بر حسب ثانیه است را در خروجی برمیگرداند.
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*