بکندباز

تابع ()arsort در PHP

مثال : یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت نزولی مرتب می کند.

<?php
$age=array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43");
arsort($age);

foreach($age as $x=>$x_value)
  {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
  }
?>

توضیحات

تابع ()arsort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت نزولی مرتب می کند.

نکته: تابع ()asort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت صعودی مرتب می کند.

نکته: تابع ()krsort یک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن به صورت نزولی مرتب می کند.

دستور تابع

arsort(array, sorttype)

مقادیر sorttype:

 • 0 = SORT_REGULAR – پیشفرض – آیتم ها به صورت عادی مقایسه شوند (نوع داده ها تغییر نکند)
 • 1 = SORT_NUMERIC – آیتم ها به عنوان اعداد مقایسه شوند
 • 2 = SORT_STRING – آیتم ها به عنوان رشته ها متنی مقایسه شوند
 • 3 = SORT_LOCALE_STRING – آیتم ها به عنوان رشته های متنی بر اساس موقعیت کنونی مقایسه شوند
 • 4 = SORT_NATURAL – آیتم ها به عنوان رشته های متنی بر اساس مرتب سازی طبیعی مقایسه شوند
 • 5 = SORT_FLAG_CASE –

تست آنلاین تابع ()arsort

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0