بکندباز

تابع ‎hypot()‎ در PHP

مثال

محاسبه ی وتر مثلث قائم الزاویه ای که دو ضلع آن داده شده است:

<?php
echo hypot(3,4) . "<br>";
echo hypot(4,6) . "<br>";
echo hypot(1,3) . "<br>";
echo sqrt(3*3+4*4);
?>

توضیحات

تابع ‎hypot()‎ وتر مثلث قائم الزاویه را محاسبه می کند.

نکته: این تابع برابر است با ‎sqrt(x*x + y*y)‎.

سینتکس

hypot(x,y);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
xاجباری. ضلع قائمه ی اول
yاجباری. ضلع قائمه ی دوم

تست آنلاین تابع ‎hypot()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0