بکندباز

تابع ‎ftp_rename()‎‎ در PHP

مثال

تغییر نام یک فایل در سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$old_file = "oldfile.txt";
$new_file = "newfile.txt";

// try to rename $old_file to $new_file
if (ftp_rename($ftp_conn, $old_file, $new_file))
  {
  echo "Renamed $old_file to $new_file";
  }
else
  {
  echo "Problem renaming $old_file to $new_file";
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_rename()‎‎ نام یک فایل یا پوشه را در سرور FTP تغییر می دهد.

سینتکس

ftp_rename(ftp_conn, oldname, newname);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
oldname اجباری. آدرس فایل یا پوشه ای که باید نامش تغییر کند
newname اجباری. نام جدید برای فایل یا پوشه

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*