بکندباز

تابع ‎ftp_rename()‎ در PHP

مثال

تغییر نام یک فایل در سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$old_file = "oldfile.txt";
$new_file = "newfile.txt";

// try to rename $old_file to $new_file
if (ftp_rename($ftp_conn, $old_file, $new_file))
 {
 echo "Renamed $old_file to $new_file";
 }
else
 {
 echo "Problem renaming $old_file to $new_file";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_rename()‎ نام یک فایل یا پوشه را در سرور FTP تغییر می دهد.

سینتکس

ftp_rename(ftp_conn, oldname, newname);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
oldnameاجباری. آدرس فایل یا پوشه ای که باید نامش تغییر کند
newnameاجباری. نام جدید برای فایل یا پوشه
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0