بکندباز

تابع ‎is_bool()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا یک متغیر دودویی است یا نه:

<?php
$a = 1;
echo "a is " . is_bool($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is " . is_bool($b) . "<br>";

$c = true;
echo "c is " . is_bool($c) . "<br>";

$d = false;
echo "d is " . is_bool($d) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_bool()‎ چک می کند که آیا یک متغیر دودویی است یا نه.

این تابع اگر متغیر دودویی باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_bool(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_bool()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0