بکندباز

تابع ‎chroot()‎ در PHP

مثال

تغییر پوشه ی اصلی:

<?php
// Change root directory
chroot("/path/to/chroot/");

// Get current directory
echo getcwd();
?>

نتیجه:

/

 

توضیحات

تابع ‎chroot()‎ پوشه ی اصلی فرایند در حال اجرا را به directory و پوشه ی کنونی را به “/” تغییر می دهد.

سینتکس

chroot(directory)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
directoryاجباری. آدرس جدید پوشه ی اصلی
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0