backendbaz

تابع ()substr_compare در PHP

مثال : دو رشته را از نقطه صفر با هم مقایسه می کند.

<?php
echo substr_compare("Hello world","Hello world",0);
?>

توضیحات

تابع ()substr_compare تو رشته را از یک نقطه ی شروع مشخص با هم مقایسه می کند.

خروجی تابع:

 • 0 – اگر دو رشته با هم برابر باشند
 • <0 – اگر متن 1 بعد از نقطه شروع کمتر از متن 2 باشد.
 • >0 – اگر متن 1 بعد از نقطه شروع بیشتر از متن 2 باشد.

دستور تابع

substr_compare(string1,string2,startpos,length,case)

تست آنلاین تابع ()substr_compare

نتیجه:

سیده زهره احمدی

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0 question