بکندباز

تابع ()substr_compare در PHP

مثال : دو رشته را از نقطه صفر با هم مقایسه می کند.

<?php
echo substr_compare("Hello world","Hello world",0);
?>

توضیحات

تابع ()substr_compare تو رشته را از یک نقطه ی شروع مشخص با هم مقایسه می کند.

خروجی تابع:

  • 0 – اگر دو رشته با هم برابر باشند
  • <0 – اگر متن 1 بعد از نقطه شروع کمتر از متن 2 باشد.
  • >0 – اگر متن 1 بعد از نقطه شروع بیشتر از متن 2 باشد.

دستور تابع

substr_compare(string1,string2,startpos,length,case)

تست آنلاین تابع ()substr_compare

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*