بکندباز

تابع ()array_udiff_uassoc در PHP

مثال : مقادیر و کلید های دو آرایه را با هم مقایسه کن (با استفاده از دو تابع دلخواه از کاربر) و اختلاف را در خروجی نمایش بده:

<?php
function myfunction_key($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

function myfunction_value($a,$b)
{
if ($a===$b)
  {
  return 0;
  }
  return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"green");

$result=array_udiff_uassoc($a1,$a2,"myfunction_key","myfunction_value");
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_udiff_uassoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.

این تابع برای مقایسه، از دو تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند. کلید ها با اولین تابع و مقادیر با دومین تابع مقایسه می شوند.

این تابع مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل آیتم هایی از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_udiff_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunc_key, myfunc_value)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*