بکندباز

تابع ‎fseek()‎‎ در PHP

مثال

خواندن اولین خط یک فایل باز شده و سپس برگرداندن اشاره گر به آغاز فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
// Read first line
echo fgets($file);
// Move back to beginning of file
fseek($file,0);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fseek()‎‎ درون یک فایل باز شده اشاره گر را جابه جا می کند.

نکته: با استفاده از تابع ‎ftell()‎‎ می توانید موقعیت کنونی اشاره گر را به دست آورید.

سینتکس

fseek(file, offset, whence)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
offset اجباری. موقعیت جدید اشاره گر (به صورت بایت از ابتدای فایل محاسبه می شود)
whence اختیاری. مقادیر احتمالی:

  • SEEK_SET – تنظیم موقعیت اشاره گر به مقدار offset – پیش فرض
  • SEEK_CUR – تنظیم موقعیت اشاره گر به مقدار کنونی به علاوه ی مقدار offset
  • SEEK_END – تنظیم موقعیت اشاره گر به موقعیت EOF به علاوه ی  offset (برای بردن اشاره گر به قبل از EOF، مقدار offset باید منفی باشد)
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*