بکندباز

تابع ‎fseek()‎ در PHP

مثال

خواندن اولین خط یک فایل باز شده و سپس برگرداندن اشاره گر به آغاز فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
// Read first line
echo fgets($file);
// Move back to beginning of file
fseek($file,0);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fseek()‎ درون یک فایل باز شده اشاره گر را جابه جا می کند.

نکته: با استفاده از تابع ‎ftell()‎ می توانید موقعیت کنونی اشاره گر را به دست آورید.

سینتکس

fseek(file, offset, whence)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
offsetاجباری. موقعیت جدید اشاره گر (به صورت بایت از ابتدای فایل محاسبه می شود)
whenceاختیاری. مقادیر احتمالی:

 • SEEK_SET – تنظیم موقعیت اشاره گر به مقدار offset – پیش فرض
 • SEEK_CUR – تنظیم موقعیت اشاره گر به مقدار کنونی به علاوه ی مقدار offset
 • SEEK_END – تنظیم موقعیت اشاره گر به موقعیت EOF به علاوه ی  offset (برای بردن اشاره گر به قبل از EOF، مقدار offset باید منفی باشد)
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0