بکندباز

تابع ()str_shuffle در PHP

مثال : به صورت رندوم، تمام کاراکتر های متن را جابجا می کند

<?php
echo str_shuffle("Hello World");
?>

توضیحات

تابع ()str_shuffle به صورت تصادفی تمام کاراکتر های یک متن را جابجا می کند

دستور تابع

str_shuffle(string)

تست آنلاین تابع ()str_shuffle

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0