بکندباز

لیست توابع مربوط به پوشه ها در php

لیست کامل توابع مربوط به directory یا پوشه که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎chdir()‎‎ پوشه ی کنونی را تغییر می دهد.
‎chroot()‎‎ پوشه ی اصلی فرایند در حال اجرا را به directory و پوشه ی کنونی را به “/” تغییر می دهد.
‎closedir()‎‎ یک پوشه ی باز شده را می بندد.
‎dir()‎‎ یک نمونه از کلاس Directory را در خروجی برمیگرداند. این تابع، برای خواندن یک پوشه استفاده می شود
‎getcwd()‎‎ پوشه ی کنونی که فایل در آن در حال اجراست را برمیگرداند.
‎opendir()‎‎ یک پوشه را باز می کند.
‎readdir()‎‎ فایل بعدی موجود در پوشه ی داده شده را می خواند.
‎rewinddir()‎‎ پوشه ای که با ‎opendir()‎‎ باز شده است را ریست می کند.
‎scandir()‎‎ آرایه ای از فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه را در خروجی برمیگرداند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*