بکندباز

تابع ‎exec()‎‎ در پایتون

مثال

اجرای یک کد:

x = 'name  = "John"\nprint(name)'
exec(x)

توضیحات

تابع ‎exec()‎‎ یک بلوک کد پایتون که به شکل داده ی متنی به ورودی آن داده می شود را اجرا می کند.

تابع ‎exec()‎‎ بر خلاف تابع ‎eval()‎‎ که فقط یک عبارت کوتاه را اجرا کند، می تواند بلوک های کد بزرگی را اجرا کند.

سینتکس

exec(object, globals, locals)

پارامتر های ورودی

پارامتر توضیح
object یک متن یا یک شیء، شامل یک کد پایتون که قرار است اجرا شود.
globals اختیاری. یک دیکشنری شامل پارامتر های global
locals اختیاری. یک دیکشنری شامل پارامتر های local

مثال

x = 'print(name)'
exec(x, {'name': "Alex"})

مثال


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*