بکندباز

تابع ‎fgetc()‎ در PHP

مثال

خواندن یک کاراکتر از یک فایل باز شده:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
echo fgetc($file);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgetc()‎ یک تک کاراکتر از یک فایل باز شده را در خروجی برمیگرداند.

نکته: این تابع کند است و نباید برای فایل های بزرگ استفاده شود. برای خواندن یک کارکتر از یک فایل بزرگ از تابع ‎fgets()‎ برای خواندن یک خط و سپس از تابع ‎fgetc()‎ روی آن خط برای خواندن یک کاراکتر استفاده کنید.

سینتکس

fgetc(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده

مثال

خواندن کاراکتر به کارکتر یک فایل باز شده:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");
while (! feof($file)) {
 echo fgetc($file);
 }
fclose($file);
?>

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0