بکندباز

تابع ‎type()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن نوع داده ی سه شیء مختلف:

a = ('apple', 'banana', 'cherry')
b = "Hello World"
c = 33

x =  type(a)
y = type(b)
z = type(c)

توضیحات

تابع ‎type()‎ نوع داده ی شیء مشخص شده را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

type(object,  bases, dict)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

0 question