بکندباز

لیست توابع مربوط به آرایه ها در php

لیست کامل توابع مربوط به آرایه ها که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
()array یک آرایه ایجاد می کند
()array_change_key_case همه ی کلید های آرایه را به حروف بزرگ یا کوچک تبدیل می کند
()array_chunk آرایه ورودی را به آرایه های کوچکتر تقسیم می کند
()array_column مقادیر یک ستون تکی را از آرایه ورودی برمیگرداند
()array_combine یک آرایه جدید با استفاده از دو آرایه، یکی به عنوان کلید ها و یکی به عنوان مقادیر آرایه جدید، ایجاد می کند
()array_count_values تعداد تکرار همه ی مقادیر درون آرایه را شمارش می کند.
()array_diff مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند
()array_diff_assoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند
()array_diff_key کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند
()array_diff_uassoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.) برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_diff_ukey کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.) برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_fill یک آرایه را با مقادیری پر می کند
()array_fill_keys یک آرایه را با مقادیر و کلید های مشخص پر می کند
()array_filter مقادیر یک آرایه را با تابع مشخص شده فیلتر می کند
()array_flip جای کلید های یک آرایه را با مقدارش عوض می کند.
()array_intersect مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.
()array_intersect_assoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.
()array_intersect_key کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.
()array_intersect_uassoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند. برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_intersect_ukey کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند. برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_key_exists بررسی می کند که آیا یک کلید مشخص در آرایه وجود دارد یا نه
()array_keys همه ی کلید های یک آرایه را برمیگرداند
()array_map هرکدام از مقادیر آرایه را به تابعی که کاربر ایجاد کرده ارسال می کند و یک آرایه ی جدید با مقادیری جدیدی که توسط آن تابع ساخته شده است را به خروجی برمیگرداند.
()array_merge دو یا چند آرایه را با هم ترکیب می کند
()array_merge_recursive دو یا چند آرایه را با هم ترکیب می کند
()array_multisort چند آرایه یا یک آرایه ی چندتایی را مرتب می کند
()array_pad مقادیری به یک آرایه تا رسیدن به سایز مشخصی اضافه می کند
()array_pop آخرین عضو یک آرایه را حذف می کند.
()array_product حاصلضرب المان های یک آرایه را محاسبه و در خروجی چاپ می کند.
()array_push یک یا چند المان را به انتهای آرایه اضافه می کند.
()array_rand یک یا چند مقدار رندوم از یک آرایه را برمیگرداند
()array_reduce مقادیر درون یک آرایه را به تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال میکند و یک متن در خروجی چاپ می کند.
()array_replace المان های آرایه اول را با المان های آرایه های بعدی جایگزین می کند.
()array_replace_recursive المان های آرایه اول را با المان های آرایه های بعدی به صورت برگشتی جایگزین می کند.
()array_reverse یک آرایه را برعکس می کند
()array_search به دنبال مقدار داده شده می گردد و کلید مربوط به آن را برمیگرداند.
()array_shift اولین المان آرایه را حذف کرده و مقدار حذف شده را در خروجی برمی گرداند.
()array_slice تکه های انتخاب شده از آرایه را در خروجی برمیگرداند
()array_splice المان هایی را از یک آرایه حذف می کند و آن ها را با المان های جدیدی جایگزین می کند.
()array_sum جمع مقادیر موجود در یک آرایه را برمیگرداند
()array_udiff مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند. (برای مقایسه از یک تابع ساخته شده توسط کاربر استفاده می کند)
()array_udiff_assoc کلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.(برای مقایسه کلید ها از یک تابع پیش ساخته و برای مقایسه مقادیر از تابعی که توسط کاربر ساخته شده است استفاده می کند.)
()array_udiff_uassoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند. (مقایسه با استفاده از دو تابع ساخته شده توسط کاربر انجام می شود)
()array_uintersect مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت ها را برمیگرداند. (مقایسه با استفاده از یک تابع ساخته شده توسط کاربر انجام می شود)
()array_uintersect_assoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.(برای مقایسه کلید ها از یک تابع پیش ساخته و برای مقایسه مقادیر از تابع ساخته شده توسط کاربر استفاده می کند.)
()array_uintersect_uassoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.( برای مقایسه، از دو تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.)
()array_unique مقادیر تکراری را از آرایه حذف می کند.
()array_unshift یک یا چند آیتم را به ابتدای یک آرایه اضافه می کند
()array_values آرایه ای شامل همه ی مقادیر آرایه ی ورودی را برمیگرداند.
()array_walk یک تابع ساخته شده توسط کاربر را به تک تک المان های یک آرایه اعمال می کند
()array_walk_recursive یک تابع ساخته شده توسط کاربر را به تک تک المان های یک آرایه اعمال می کند
()arsort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت نزولی مرتب می کند.
()asort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت صعودی مرتب می کند.
()compact یک آرایه از متغیر ها و مقادیرشان ایجاد می کند
()count تعداد المان های موجود در یک آرایه را برمیگرداند.
()current مقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند
()each از PHP 7.2. به بعد، منسوخ شده استکلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد
()end اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند
()extract کلید ها و مقدار های یک آرایه را به متغیر هایی تبدیل می کند
()in_array چک می کند که آیا یک مقدار مشخص در آرایه وجود دارد یا نه
()key کلید آیتمی که اشاره گر آرایه به آن اشاره دارد را برمیگرداند
()krsort یک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن به صورت نزولی مرتب می کند.
()ksort یک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن به صورت صعودی مرتب می کند.
()list المان های یک آرایه را در یک خط در متغیر هایی قرار می دهد
()natcasesort المان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” و به صورت غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف مرتب می کند
()natsort المان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” و به صورت حساس به کوچکی و بزرگی حروف مرتب می کند
()next اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را برمیگرداند
()pos مشابه تابع ()current
()prev اشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را برمیگرداند
()range یک آرایه شامل محدوده ای از المان ها ایجاد می کند
()reset اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را برمیگرداند
()rsort یک آرایه ی ایندکسی را به صورت نزولی مرتب می کند
()shuffle به صورت تصادفی ترتیب المان های یک آرایه را تغییر می دهد.
()sizeof برابر با تابع ()count
()sort یک آرایه ی ایندکسی را به صورت صعودی مرتب می کند
()uasort یک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.
()uksort یک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.
()usort یک آرایه را با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.
backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*