backendbaz

لیست توابع مربوط به آرایه ها در php

لیست کامل توابع مربوط به آرایه ها که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابعتوضیحات
()arrayیک آرایه ایجاد می کند
()array_change_key_caseهمه ی کلید های آرایه را به حروف بزرگ یا کوچک تبدیل می کند
()array_chunkآرایه ورودی را به آرایه های کوچکتر تقسیم می کند
()array_columnمقادیر یک ستون تکی را از آرایه ورودی برمیگرداند
()array_combineیک آرایه جدید با استفاده از دو آرایه، یکی به عنوان کلید ها و یکی به عنوان مقادیر آرایه جدید، ایجاد می کند
()array_count_valuesتعداد تکرار همه ی مقادیر درون آرایه را شمارش می کند.
()array_diffمقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند
()array_diff_assocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند
()array_diff_key کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند
()array_diff_uassocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.) برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_diff_ukey کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.) برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_fillیک آرایه را با مقادیری پر می کند
()array_fill_keysیک آرایه را با مقادیر و کلید های مشخص پر می کند
()array_filterمقادیر یک آرایه را با تابع مشخص شده فیلتر می کند
()array_flipجای کلید های یک آرایه را با مقدارش عوض می کند.
()array_intersectمقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.
()array_intersect_assocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.
()array_intersect_keyکلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.
()array_intersect_uassocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند. برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_intersect_ukeyکلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند. برای مقایسه، از یک تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.(
()array_key_existsبررسی می کند که آیا یک کلید مشخص در آرایه وجود دارد یا نه
()array_keysهمه ی کلید های یک آرایه را برمیگرداند
()array_mapهرکدام از مقادیر آرایه را به تابعی که کاربر ایجاد کرده ارسال می کند و یک آرایه ی جدید با مقادیری جدیدی که توسط آن تابع ساخته شده است را به خروجی برمیگرداند.
()array_mergeدو یا چند آرایه را با هم ترکیب می کند
()array_merge_recursiveدو یا چند آرایه را با هم ترکیب می کند
()array_multisortچند آرایه یا یک آرایه ی چندتایی را مرتب می کند
()array_padمقادیری به یک آرایه تا رسیدن به سایز مشخصی اضافه می کند
()array_popآخرین عضو یک آرایه را حذف می کند.
()array_productحاصلضرب المان های یک آرایه را محاسبه و در خروجی چاپ می کند.
()array_pushیک یا چند المان را به انتهای آرایه اضافه می کند.
()array_randیک یا چند مقدار رندوم از یک آرایه را برمیگرداند
()array_reduceمقادیر درون یک آرایه را به تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال میکند و یک متن در خروجی چاپ می کند.
()array_replaceالمان های آرایه اول را با المان های آرایه های بعدی جایگزین می کند.
()array_replace_recursiveالمان های آرایه اول را با المان های آرایه های بعدی به صورت برگشتی جایگزین می کند.
()array_reverseیک آرایه را برعکس می کند
()array_searchبه دنبال مقدار داده شده می گردد و کلید مربوط به آن را برمیگرداند.
()array_shift اولین المان آرایه را حذف کرده و مقدار حذف شده را در خروجی برمی گرداند.
()array_sliceتکه های انتخاب شده از آرایه را در خروجی برمیگرداند
()array_spliceالمان هایی را از یک آرایه حذف می کند و آن ها را با المان های جدیدی جایگزین می کند.
()array_sumجمع مقادیر موجود در یک آرایه را برمیگرداند
()array_udiffمقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند. (برای مقایسه از یک تابع ساخته شده توسط کاربر استفاده می کند)
()array_udiff_assocکلید ها و مقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند.(برای مقایسه کلید ها از یک تابع پیش ساخته و برای مقایسه مقادیر از تابعی که توسط کاربر ساخته شده است استفاده می کند.)
()array_udiff_uassocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و اختلاف را برمیگرداند. (مقایسه با استفاده از دو تابع ساخته شده توسط کاربر انجام می شود)
()array_uintersectمقادیر دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت ها را برمیگرداند. (مقایسه با استفاده از یک تابع ساخته شده توسط کاربر انجام می شود)
()array_uintersect_assocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.(برای مقایسه کلید ها از یک تابع پیش ساخته و برای مقایسه مقادیر از تابع ساخته شده توسط کاربر استفاده می کند.)
()array_uintersect_uassocمقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.( برای مقایسه، از دو تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند.)
()array_uniqueمقادیر تکراری را از آرایه حذف می کند.
()array_unshiftیک یا چند آیتم را به ابتدای یک آرایه اضافه می کند
()array_valuesآرایه ای شامل همه ی مقادیر آرایه ی ورودی را برمیگرداند.
()array_walkیک تابع ساخته شده توسط کاربر را به تک تک المان های یک آرایه اعمال می کند
()array_walk_recursiveیک تابع ساخته شده توسط کاربر را به تک تک المان های یک آرایه اعمال می کند
()arsortیک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت نزولی مرتب می کند.
()asortیک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن به صورت صعودی مرتب می کند.
()compactیک آرایه از متغیر ها و مقادیرشان ایجاد می کند
()countتعداد المان های موجود در یک آرایه را برمیگرداند.
()currentمقدار آیتم کنونی یک آرایه را برمیگرداند
()eachاز PHP 7.2. به بعد، منسوخ شده استکلید و مقدار کنونی را برمیگرداند و اشاره گر را جلو می برد
()end اشاره گر داخلی آرایه را به آخرین المان می برد و آن را چاپ می کند
()extractکلید ها و مقدار های یک آرایه را به متغیر هایی تبدیل می کند
()in_arrayچک می کند که آیا یک مقدار مشخص در آرایه وجود دارد یا نه
()keyکلید آیتمی که اشاره گر آرایه به آن اشاره دارد را برمیگرداند
()krsortیک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن به صورت نزولی مرتب می کند.
()ksortیک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن به صورت صعودی مرتب می کند.
()listالمان های یک آرایه را در یک خط در متغیر هایی قرار می دهد
()natcasesortالمان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” و به صورت غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف مرتب می کند
()natsortالمان های آرایه را با الگوریتم “مرتب سازی طبیعی” و به صورت حساس به کوچکی و بزرگی حروف مرتب می کند
()next اشاره گر داخلی آرایه را به المان بعدی می برد و آن را برمیگرداند
()posمشابه تابع ()current
()prevاشاره گر داخلی آرایه را به المان قبلی می برد و آن را برمیگرداند
()rangeیک آرایه شامل محدوده ای از المان ها ایجاد می کند
()reset اشاره گر داخلی آرایه را به اولین المان می برد و آن را برمیگرداند
()rsortیک آرایه ی ایندکسی را به صورت نزولی مرتب می کند
()shuffleبه صورت تصادفی ترتیب المان های یک آرایه را تغییر می دهد.
()sizeofبرابر با تابع ()count
()sortیک آرایه ی ایندکسی را به صورت صعودی مرتب می کند
()uasortیک آرایه انجمنی را بر اساس مقادیر آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.
()uksortیک آرایه انجمنی را بر اساس کلید های آن با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.
()usortیک آرایه را با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.
سیده زهره احمدی

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0 question